Skip to main content

Akademik Çalışmalar

LGBTİ+’lar ile ilgili çalışmalarımız sadece savunuculuk odaklı, hak ihlallerini engellemek veya hakları geliştirmek ile sınırlı kalmamakta; bu alanda akademik çalışmalar da yürütmekteyiz. LGBTİ+ varoluşa dair meseleleri daha iyi anlamak, konuyla ilgili güvenilir verilere ulaşmak, bilgi, veri üretmek, bunları yaygınlaştırmak, güncel çalışmaları duyurmak ve yeni tartışma alanları açmak da çalışma alanlarımız arasında bulunuyor.

Türkiye’deki toplumsal cinsiyet alanındaki birikime feminist queer teori perspektifleriyle katkı sağlıyoruz. Bu alan kapsamında akademisyenleri ve öğrencileri bir araya getirdiğimiz Bahar Seminerleri’ni düzenliyoruz. LGBTİ+ hareketi, LGBTİ+’lar ve queer ile ilgili çalışma yürütenleri bir araya getirerek, güncel çalışmaları ve araştırmacıları tanıtıyor ve araştırmacıların birbirleriyle etkileşimini sağlıyoruz. Ayrıca araştırma yapanlara akademik destek veriyoruz.

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığa uğrayan öznelerin durumlarını tespit etmek amacıyla anket, saha araştırması, derinlemesine görüşme ve odak grup görüşmesi teknikleri ile izleme çalışmalarıyla veri üretiyoruz. Elde edilen sonuçları ilgili makamlar, kurumlar, dernekler ve kamuoyu ile paylaşarak LGBTİ+ çalışmaları ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılar düzenliyoruz. Akademik tartışmaların odak alındığı yayınlar çıkararak çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bahar Seminerleri

Kurulduğumuz 2011 yılından bu yana düzenlediğimiz Bahar Seminerleri aracılığıyla her yıl; toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim, beden, LGBTİ+, queer, sakatlık, eleştirel erkeklikler, cinsellik, kesişimsellik, göç, insan hakları gibi pek çok alanda çalışma yürüten akademisyenleri, akademisyen adaylarını, öğrencileri ve sivil toplumu bir araya getiriyoruz. LGBTİ+ ve queer odaklı çalışmaların sesini duyurmak ve ilgili çalışma alanına dair kişilerin birbirleriyle tanışmasını sağlamak amacıyla yüz yüze yürüttüğümüz seminerlere, pandemiden itibaren çevrimiçi olarak devam ediyoruz.

Edebiyat Tartışmaları

2018’de başlayan “Türkçe Edebiyata Queer(den) Bakış” başlıklı Edebiyat Tartışmaları serisi ile serinin her ayında farklı bir kitabı odağa alarak Türkçe Edebiyat içerisindeki kurmaca metinleri ve bu metinlerle ilgili akademik çalışmaları birlikte tartışıyoruz. Moderatör ve yürütücü iki akademisyen eşliğinde her oturumda katılımcılarla birlikte queer perspektiflerle metinleri analiz ederek birlikte tartışma yürütüyoruz. Üniversitelerde alan açılmayan queer perspektiflerden metin incelemelerini güvenli bir ortamda birlikte derinlemesine tartışma imkanı sağlamakla birlikte bu sayede ilgili literatüre dair güncel edebiyat çalışmaları görünür kılıyor ve okurları, araştırmacıları bu alanda çalışmaya teşvik ediyoruz.

Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme

ÜniKuir ile birlikte 1 yıl boyunca 19 devlet üniversitesini odağa alarak yürüttüğümüz Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Haritalama ve İzleme Projesi kapsamında “Ankara ve İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Raporu: Mevcut Durum ve LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık” yayınımız çıktı ve Kuir İzlem web sitesi kuruldu.

Bu projede alanyazın taramasını tamamladık, odak grup toplantıları gerçekleştirdik, üniversitelerdeki mevcut durumu üniversite mensuplarının yanıtlarından takip etmek için Üniversitelerde LGBTİ+ Hakları Ölçeği, Üniversitelerde LGBTİ+’lara Yönelik Ayrımcılık Ölçeği adlı 2 ayrı ölçek geliştirdik. Bu ölçeklerde 7 ana gösterge ve 35 alt gösterge belirledik. Ölçeklerin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri tamamlandıktan sonra pilot çalışma için üniversite mensubu 101 katılımcıya ulaştık. Raporumuz için ise 1709 üniversite mensubundan kullanılabilir veri topladık.

Mevzuat ve müfredat incelemesiyle birlikte politika ve paydaş analizlerini gerçekleştirdik. Son olarak Üniversitelerde LGBTİ+ Hakları Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Çalıştayı: Ankara ve İstanbul Devlet Üniversiteleri İncelemesi etkinliğiyle Ağustos ayında projemizi tamamladık.

18 üniversitenin öğrencileri, akademisyenleri, personelleri ve mezunlarından gelen yanıtların ve yapısal izlemenin işaret ettiği noktaların sonucunda hazırlanan rapor, bize kampüslerdeki güvenli alanlardan, akademik faaliyetlere, üniversitelerin toplumsal cinsiyet eşitliğine dair politikalarından, üniversitelerdeki taciz ve şiddete çok farklı konu başlıklarında bir çerçeve sunuyor.

Üniversiteler kapsamında hak temelli bir izleme çalışması olan bu araştırmamızda;

  • Ankara ve İstanbul’daki devlet üniversitelerindeki LGBTİ+’ların toplumsal cinsiyet eşitliğinde mevcut durumunu ortaya çıkarmayı,
  • Üniversiteleri kurumsal olarak LGBTİ+’lar özelinde, toplumsal cinsiyet eşitliği kapsamında bilgilendirmeyi ve bilinçlendirmeyi,
  • Üniversitelerde LGBTİ+ hakları konusunda farkındalığı artırarak toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçladık.

Raporumuza, izleme detayları ve araştırmanın bütün çıktılarının yer aldığı kuirizlem.org web sitesinden erişebilirsiniz.

Diğer Araştırmalarımız

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığa uğrayan LGBTİ+’ların durumlarını tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiğimiz 2 büyük saha araştırması bulunuyor.

2014 yılında gerçekleştirdiğimiz “Türkiye’de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) Bireylerin Sosyal ve Ekonomik Sorunları Araştırması”na 2 bin 875 kişi katıldı. Araştırma kapsamında 10 şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Gaziantep, Trabzon, Adana, Antalya, Mersin, Edirne) 200’ü aşkın kişinin katıldığı toplam 14 odak grup görüşmesi düzenledik.

2016 yılında gerçekleştirdiğimiz çalışmada “Trans Kadınların “Alternatif” İş Deneyimleri” üzerine odaklandık. Ekim 2015 – Eylül 2016 tarihlerinde yürütülen saha araştırması kapsamında da 13’ü İstanbul, 2’si Mersin olmak üzere farklı iş ve sektörlerde çalışan 15 trans kadınla derinlemesine mülakatlar gerçekleştirdik.

Sorularınız, önerileriniz ve daha fazla bilgi için [email protected] e-posta adresi üzerinden bize ulaşabilirsiniz.