Skip to main content

SPoD 10. Bahar Semineri’ne Davetlisiniz!

By 16 Kasım 2020Haziran 8th, 2021Haberler

SPoD 10. BAHAR SEMİNERİ

AKADEMİDE EKSEN KAYMASI: KRALİÇ-FEMİNİST İMKÂNLAR

“Akademide Eksen Kayması: Queer-Feminist İmkânlar” temalı 10. Bahar Semineri, 7-8 Kasım’da Zoom üzerinden gerçekleştirilecektir. Etkinliğe kaydolmak Için  formu  doldurmanız Gerekmektedir.

Bu yıl Bahar Semineri’nde; queer [1]  kuram perspektifiyle hazırlanmış yüksek lisans tezleri, toplumsal cinsiyet ve queer içinde doktora tezleri, bilimsel çalışmalarda yöntem queerleştirmek ve queer yöntem, son olarak queer-feminist sivil toplum mecralarının akademi alanlarının, sadece pandemiyi değil son gezilerimiz geçtiğimiz süreci nasıl deneyimlendiğinde üzerinde durulacaktır. Ayrıca Bahar Semineri’nin tüm oturumlarında işaret dili çevirisi yapılacaktır.

7 Kasım’daki “Queer Perspektiften Tezler” ilk oturumda, tamamlanmış yüksek lisans tezlerine odaklanılacaktır. Damla Umut Uzun konuşmasında, “Toplumsal Cinsiyet ve Sınıf Bağlamında Lez Gezintileri, Gey, Biseksüel Bireylerin Aile Performanslarının Açılma Pratikleri Üzerinden İncelenmesi” başlıklı tezinde şu sorular üzerinde duracaktır: Farklısal düzlemlerde natrans lezbiyen, gey, biseksüel kişiler için biyolojik aile ile ilişkilenmeler nasıl? Seçilmiş aile olgusu sadece orta sınıfa özgü bir pratik mi? Sonra Ezgi Yılmaz queer mimarlığın, queer mekânın nasıl bir şey değinerek mekân düşüncesini ve mekân düşüncesini queerleştirme çabalarından bahsedecektir. Bu oturumun son konuşmacısı Cüneyt Yüce ise, fazlasıyla maskülen uzlaşılar şekillenmiş olan polisiye türü, kurumsallaşmış bir sınıflandırma ve imleyen “tür” (tür) ve “cinsiyet” (cinsiyet) kavramları ekseninde; Hop-Çiki-Yaya  serisi üzerine yazdığı yüksek lisans tezi hakkında sunum yapacaktır. Sunumunda queer kavramlar ile polisiye türünün kesişimlerine, Somer’in serideki izdüşümlerine, queer polisiyenin mümkün olup olamayacağına ve  Hop-Çiki-Yaya  polisiye türünün neresinde durduğu üzerinde duracaktır.

“Toplumsal Cinsiyet ve Queer Alanlarında Güncel Çalışmalar” ikinci oturum hazırlık dersleri doktora tezleri üzerinedir. Jasmin Esin Duraner, aşağı kültür repertuarında (Even- Zohar 1997) eksik olan queer terminolojinin ve beraberinde getirdiği queer literatürün oluşmasında bir mihenk taşı kabul edilebilecek Kaos GL dergideki terminoloji tartışılmasına değinecektir. Ayrıca Duraner dergide inceledikleri ve Türkçedeki queer terminolojinin ne inşa edildiğini ele alacaktır. Sonrasında Aslı Polatdemir, Türkiye’de toplumsal cinsiyet hareketlerinin uzantıları olan örgütlerin; al  vitrinleri olan websitelerine odaklanarak şu soru sorulabilir sunum yapacaktır: Bu vitrinlerde bu öz-temsil metinleri nasıl okunabilir? Manifestonun feminist siyasetteki kullanımı ve önemini hatırda tutarak bu metinlerde hangi güçlenme ve direniş söylemleri, hangi atıflar, tarihi bağlamlar, semboller ön plana çıkıyor? Bu metinselliklerde hangi tahakküm ilişkilerine karşı çıkılırken hangileri (yeniden) üretiliyor? Günün son sunumunda Elifcan Çelebi ise, “Türkiye’de Değişen Emek Politikalarına Toplumsal Cinsiyet Eksenli Bakmak: Değişen Paradigmayı ve Mekanizmaları Anlamak” devam doktora çalışmasına dair sunumunda; Değişimin adını koymak kadar bu değişimi kılanenin önemine,

8 Kasım’daki “Queer Yöntem veya Yöntemi Queerleştirmek” ilk oturumda, doktora tezinde beş ayrı ayrı vaka’larda yarışma eşitsizlerini ve farklı boyutlarını değerlendiren Elif Demirkaya, bu değerlendirme için “yaralanabilir yazı” (hassas yazı) yöntemini nasıl kullandığını Tiffany Sayfası ‘e referansla anlatacaktır. Ayrıca Pınar Eldemir, “queer” anahtar sözcüğü ile arama yaparak YÖK’ün Ulusal Tez Merkezi verilerinden ulaştığı 45 tezi, yüksek lisans ve doktora seviyesi olmak üzere konularına ve disiplinlerine göre alt kırılımlarına ayırarak onun birindeki metodoloji bölümlerini inceleyecektir.

Etkinliğin “Akademinin Dertleri ve Akademide Dayanışma Pratikleri” son oturumunda queer-feminist politikalarla akademi yürüttüğünde dinleyici ağından Mert Koçak ve sivil toplum örgütlerinden Aylime Aslı Demir, Erman Dolmacı, Sevcan Tiftik ve Yunus Kara deneyimlerini paylaşacaklardır. Bu oturumda konuşmacılar sadece kendi deneyimleri ve mecralarına örneklerle çalışarak bir sunum yapmak yerine, sorulara cevap büyütecek, sohbet edecek ve tartışma yürüteceklerdir. Ayrıca mecralarının çalışmalarına dair kısa bir aktarım yaptıktan sonra, akademide queer-feminist olmak, sivil toplum ile üniversitelerin iş birliği, pandemi, baskı, sansür, dayanışma pratikleri ve motivasyon üzerine birlikte konuşacaklardır.

Son olarak, yalnızca kaynak formunu dolduran kişilerle paylaşılacaktır. Bahar Seminerleri herkesin katılımına açık ve ücretsizdir. 

7-8 Kasım’da görüşebilmekle!

Bu etkinlik Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği desteğiyle gerçekleştirilmektedir.

  1.  Bahar Semineri

Akademide Eksen Kayması: Queer-Feminist İmkânlar

7-8 Kasım 2020

7 Kasım 2020

13.00-13.30 Açılış
13.30-15.00
  1. Queer Perspektiften Tezler

Moderatör:  Cem Öztürk          İşaret dili:  Yade

Damla Umut Uzun:  Başka Bir Aile (Her Koşulda) Olabilir mü ?: Sınıf Bağlamında Alternatif Aile Pratikleri

Ezgi Yılmaz:  Mekân Çalışmaları Queer Teoriden Ne Öğrenebilir?

Cüneyt Yüce:  English Polisiye Edebiyatta  Queer  Bir Sapma: Mehmet Murat Somer’in  Hop-Çiki-Yaya  Serisi

15.00-15.15 Ara
15.15-16.45
  1. Toplumsal Cinsiyet ve Queer Alanlarında Güncel Çalışmalar

Moderatör:  Sevcan Tiftik        İşaret dili:  Ecem

Jasmin Esin Duraner:   Çeviribilim Bağlamında Kavram Tartışmaları: Yeni Kültür Repertuarında Queer Terminoloji İnşası

Aslı Polatdemir:  Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Hareketlerine Çevrimiçi Bakmak: Örgütler ve Websiteleri

Elifcan Çelebi:  Türkiye’de AKP Döneminde Değişen Emek Politikalarına Toplumsal Cinsiyet Eksenli Bakmak: Süreç Takibi Yöntemi ve Mekanizmalar

16.45-17.00 Kapanış

8 Kasım 2020

13.00-13.15 Açılış
13.15-14.30
  1. Queer Yöntem veya Yöntemi Queerleştirmek

Moderatör:  Ali Yıldırım           İşaret dili:  Yade

Elif Demirkaya:  Bir Yöntem Olarak “Yaralanabilir Yazı”

Pınar Eldemir:  Queer Çalışmalar Üzerine Yöntembilim Tartışmaları: Yüksek Lisans / Doktora Tezleri

14.30-14.45 Ara
14.45-16.45
  1. Akademinin Dertleri ve Akademide Dayanışma Pratikleri

Moderatör:  Yunus Kara            İşaret dili:  Emel

Mert Koçak:  Feminist ve Queer Araştırmacılar (FQA) Ağındaki Dayanışma Pratikleri: Alternatif Örgütlenme Deneyimleri, İmkanlar ve Kısıtlar

Aylime Aslı Demir:  Öngörülemeyen Akademi

Erman Dolmacı:  Geçmişten Günümüze Kuir Kıbrıs

Sevcan Tiftik & Yunus Kara:  SPoD’dan Akademi Deneyimleri

16.45-17.00 Kapanış

[1]  Sibel Yardımcı ve Özlem Güçlü’ye göre  ueer  kelimesi Türkçede garip, tuhaf, yamuk gibi anlamlara geliyor (İngilizceye ise Almanca çapraz kesen, transversal kişisel gelen “quer” den geçmiş). Bunun yanı sıra argoda “ibne” demek. Queer  kuramının merkezinde de acayip, tuhaf, yamuk, anormal, iğrenç, aşağılık olana; normatif dış kalana; bu dışında bırakılana; normu ihlal edene bir gönderme ve bu “kötüyü”, “anormali” yeniden anlamlandırma imkânı yatıyor. Olumsuz anlamlarla birlikte bir hareketin hem de bir kuramın adı olarak benimsenerek dolaşıma sokulmasının bizzat kendisi bile bu yeniden anlamlandırma çabasının bir işareti olarak okunabilir. ” ( Queer Tahayyül , s. 17)